Apollo XIV Liftoff, NASA Manned Spacecraft Center, Houston